Jesteś tutaj

Przekaż 1 % swojego podatku na Hospicjum w Rożdżałach

1% podatku

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Hospicjum w Rożdżałach

KRS to 0000018439

Możliwe jest wsparcie nas darowizną finansową na rachunek bankowy: 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
25 1240 2946 1111 0000 2883 2980

 

Udostępnij: 

Hospicjum domowe dla dzieci

Opieka paliatywna nad dziećmi z chorobami nowotworowymi oraz ze schorzeniami ograniczającymi życie jest szczególnym rodzajem opieki, z całościowym podejściem obejmującym aspekty fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Skupia się na poprawie jakości życia małego pacjenta i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie dotkliwych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie.

Celem hospicjum domowego dla dzieci jest opanowanie bólu i zmniejszenia cierpienia małego pacjenta, by mógł przebywać w otoczeniu najbliższych, tam gdzie czuje się bezpiecznie
i komfortowo.

 

OPIEKA MEDYCZNA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI REALIZOWANA JEST WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE UMOWY Z NFZ.

 

Świadczenia realizowane w warunkach hospicjum domowego dla dzieci obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy ( w zależności od potrzeb- nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu
), pielęgniarki ( w zależności od potrzeb - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu), leczenie farmakologiczne, leczenie bólu i innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną oraz rehabilitację, jak również wypożyczanie sprzętu i wyrobów medycznych.

Wizyty w hospicjum domowymodbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z rodziną pacjenta. Podczas wizyty pacjent i rodzina pacjenta otrzymują nr telefonu kontaktowego do lekarza i pielęgniarki.

Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, w zakresie hospicjum domowego
dla dzieci
zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ( Dz. U. 2018 r., poz.742
z późn.zm.).

Poniżej zamieszczono jednostki chorobowe, które kwalifikują do leczenia dzieci do ukończenia 18 roku życia.

 

Lp.

Kod ICD-10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

1.

A81

Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego

2.

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

3.

B90-B94

Następstwa chorób zakaźnych i pasożytniczych

4.

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

5.

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

6.

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

7.

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

8.

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

9.

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

10.

C50

Nowotwór złośliwy piersi

11.

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

12.

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

13.

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

14.

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

15.

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

16.

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

17.

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

18.

C97

Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

19.

D00-D09

Nowotwory in situ

20.

D32

Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych

21.

D33

Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

22.

D37-D48

22 D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

23.

E70-E90

23 E70-E90 Choroby metaboliczne

24.

F84

24 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

25.

G09

25 G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

26.

G10-G13

26 G10-G13 Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

27.

G23

Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych

(w szczególności choroba Hellervordena-Spatza)

28.

G70-G73

Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni (w szczególności G71.0 Dystrofia mięśniowa, w tym ciężka [Duchenne’a], G71.2 Miopatie wrodzone, G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej)

29.

G80-G83

Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
(w szczególności G80 Mózgowe porażenie dziecięce)

30.

G90-G99

Inne zaburzenia układu nerwowego

31.

I50

Niewydolność serca

32.

I69

Następstwa chorób naczyniowych mózgu

33.

J96.1

Przewlekła niewydolność oddechowa

34.

K72

Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

35.

K74

Zwłóknienie i marskość wątroby

36.

N18.0

Schyłkowa niewydolność nerek

37.

P10

Uszkodzenie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

38.

P11

Inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego

39.

P21

Zamartwica urodzeniowa

40.

P27

Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym (w szczególności P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym)

 

41.

P35

Wrodzone choroby wirusowe

42.

P91

Inne zaburzenia mózgowe noworodka (w szczególności P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodkowe)

 

43.

Q00-Q07

Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (w szczególności Q03 Wodogłowie wrodzone, Q03.1 Zespół Dandy-Walkera, Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe - holoprosencephalia, Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, np. gładkomózgowie - lissencephalia, Q04.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowemózgu, Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone, Q05 Rozszczep kręgosłupa, Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem, Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem, Q07 Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego)

44.

Q20-Q25

Wrodzone wady rozwojowe serca i dużych naczyń - dotyczy dzieci niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego

45.

Q31

Wrodzone wady rozwojowe krtani

46.

Q32

Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli

47.

Q44

Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby (w szczególności Q44.2 Zarośnięcie przewodów żółciowych, Q44.7 Zespół Alagille’a)

48.

Q60

Niewytworzenie się nerki i inne zaburzenia związane z niedorozwojem nerki (w szczególności Q60.4 Niedorozwój nerek, obustronny)

49.

Q61.1

Wielotorbielowatość nerek, dziedziczona autosomalnie recesywnie

50.

Q77

Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa (w szczególności Q77.4 Achondroplazja -chondrodystrofia płodowa)

51.

Q78

Inne osteochondrodysplazje (w szczególności Q78.0 Kostnienie niedoskonałe - łamliwość kości wrodzona osteogenesis imperfecta)

52.

Q79

Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

53.

Q81

Pęcherzowe oddzielanie naskórka

54.

Q85

Fakomatozy, niesklasyfikowane gdzie indziej

55.

Q87

Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów

56.

Q89

Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej (w szczególności Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej)

57.

Q90-Q99

Aberracje chromosomowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

58.

R40.2

Śpiączka, nieokreślona

59.

S06

Uraz śródczaszkowy (w szczególności S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności)

60.

T90

Następstwa urazów głowy

 

61.

T91

Następstwa urazów szyi i tułowia

62.

T94

Następstwa urazów obejmujących liczne okolice ciała i nieokreślone okolice ciała

63.

T96

Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi

64.

T97

Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

65.

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (w szczególności Y85 Następstwa wypadków

komunikacyjnych, Y87.0 Następstwa zamierzonego samouszkodzenia, Y88.0 Następstwa niekorzystnego

działania leku, środka farmakologicznego i substancji biologicznej zastosowanych do celów leczniczych, Y88.1

Następstwa wypadku pacjenta w trakcie zabiegów chirurgicznych i medycznych, Y89 Następstwa działania

innych przyczyn zewnętrznych)

 

 

 

REJESTRACJA

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalisty).

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę - np. kart wypisowych ze szpitala lub innej dokumentacji medycznej, w której wyraźnie określony jest rodzaj schorzenia.

Lekarz hospicjum, po osobistym, bądź telefonicznym zgłoszeniu, skonsultujepacjenta
w miejscu Jego pobytu i ewentualnie zakwalifikuje do opieki domowej.

 

 

Kontakt telefoniczny: +48 62 7603393

 

Kontakt mailowy: biuro@hospicjum.kalisz.pl

Udostępnij: 
Design & Created: http://www.mat.hekko.pl - Kalisz 2010